چهارشنبه 30 آذر 1384

"مساله ملی و تنش های بین المللی"، پالتاک عمومی اتحاد جمهوريخواهان، ۶ دی (۲۷ دسامبر)

پالتاک عمومی
موضوع: "مساله ملی و تنش های بین المللی"
ميهمانان:حسن شریعتمداری، محمد امینی، عبدالستار دوشکی و محمد برزنجه

تاريخ: شنبه 3 دی 1384 - 24 دسامبر 2005
ساعت: 20:30 (تهران)، 18:00 (اروپاي مرکزي)، 9:00 (غرب آمريکا)
مکان: پالتاک، اتاق جمهوری
Paltalk | Rooms | By Language/ Nationality/ Other | Etehad Jomhourikhahn iran

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016