جمعه 16 دی 1384

سندیکالیسم، حزب ملت ايران

پاینده ایران
ای آفریدگار پاک
تو را پرستش می کنم و از تو یاری می جویم

هم میهنان!
حزب ملت ایران از دیرباز بر لزوم نهادینه بودن اتحادیه ها، سندیکاها، حزبها و جمعیتها که از بنیانهای نخستین مردم سالاری در جامعه های مدنی است پای فشرده و این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل26) نیز تصریح شده است. از سوی دیگر بر اساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت متعهد به اجرای آن است، ملزم به رعایت حقوق شهروندی افراد به ویژه رعایت حقوق کارگران در چارچوب سندیکاها و اتحادیه های هر صنف می باشد.
از دستاوردهای جامعه مدنی تاسیس سندیکا و اتحادیه های صنفی است که در کشورهای پیشرفته بیش از دو قرن است که نهادینه شده است و به راستی همواره مدافع حقوق واقعی کارگران، زحمتکشان و نیروهای مولد بوده است و تاریخ نشان داده است که در بزنگاههای حساس این نهادها در پشتیبانی از کارگران زحمتکش نقش آفرین بوده و دارای جایگاه ویژه ای در رویارویی با استثمارگران بوده به نحوی از حمایت سایر نیروهای مردمی و گروههای اجتماعی نیز برخوردار است. در حکومتهای استبدادی به شیوه های گوناگون با این گونه تشکل های قانونی و مردمی مبارزه کرده و آن را برنمی تابند.
با اندوه فراوان در جمهوری اسلامی اصل 26 قانون اساسی که پایندان حقوق کارگران است چون سایر حقوق ملت در قانون اساسی متوقف و نادیده انگاشته می شود. چنانکه خواسته ی قانونی کارگران زحمتکش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران که از طریق سندیکای مربوطه مطرح شده است، با سرکوب نیروهای تمامیت خواه که هیچ گونه اصول مدنیت را پذیرا نیستند رو به رو شده و تعدادی از فعالان آنها با زندان و بازداشت رو به رو شده اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب ملت ایران ضمن حمایت از خواستهای به حق کارگران این نیروهای سازنده جامعه به ویژه کارگران شرکت واحد، این گونه برخوردهای غیر مردمی که شاید نوعی مهرورزی و عدالت خواهی ادعایی است!!!؟ را محکوم و خواستار آزادی بدون قید و شرط کلیه ی بازداشت شدگان و فعالان سندیکای شرکت واحد است.

برقرار باد سندیکاها و تشکل های کارگری و صنفی در ایران

استقرار حکومت مردم سالار خواست ملت است


دبیرخانه حزب ملت ایران
تهران، 14 دی ماه 1384 خورشیدی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سندیکالیسم، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016