پنجشنبه 13 بهمن 1384

فراخوان گزارشگران بدون مرز به آرامش و گفتگو در ماجرای انتشار کاريکاتور حضرت محمد پيامبر اسلام

در شرايطي که جدل بر سر انتشار چند کاريکاتور از حضرت محمد پيامبر اسلام در مطبوعات اروپايي ابعاد نگران کننده ای به خود گرفته است، گزارشگران بدون مرز با انتشار فراخواني همگان را به آرامش و تعقل دعوت مي کند.

" برآشفتن بسياری از مسلمانان را از اين واقعه درک مي کنم، اما دعوت به خشونت و تهديد به هيچ عنوان قابل توجيه نيست."

گزارشگران بدون مرز در اين بيانيه اعلام کرده است " در اين ماجرا ضروری است که همه ی ابعاد واقعه در نظر گرفته شود. روزنامه هايي که اين کاريکتاتورها را منتشر کرده اند متعلق به کشورهايي هستند که در آنها مذهب امر خصوصي افراد تلقي مي شود. به شکل سنتي در اين کشورها آزادی مذهب با آزادی بيان که مي تواند حتا اعتقادت مذهبي را نيز به طنز گيرد در تعارض نيست. همچنين ضروری است يادآور شويم که در اين کشورها مطبوعات مستقل از قدرت حاکم هستند، خود در قبال موضع گيری ها، انتخاب مقالات و نوشته های منتشر شده مسئول شناخته مي شوند و به هيچ عنوان دولت و شهروندان اين کشورها در اين باره مسئوليت و تعهدی ندارند."

گزارشگران بدون مرز مقامات سياسي و مذهبي و همچنين مطبوعات کشورهای عرب و مسلمان را فرا مي خواند که با جديت همگان را به آرامش دعوت کنند تا بتوان بر سر مفاهيم اعتقادی هر دو سوی بحث و گفتگو را آغاز کرد.
گزارشگران بدون مرز در کشورهای غربي نيز از همگان مي خواهد که با حفط آرامش از هر آنچه که مي تواند حرکتي نابجا و تحريک آميز قلمداد شود پرهيز کنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اميد آنکه دست کم "ماجرای کاريکاتور" بتواند ياريگرمان در پاسخ به اين سوال گزنده باشد : "چگونه مي توان آزادی بيان را، که بسياری در هر کجا که هستند آنرا ضرورتي گران‌بها مي دانند، با احترام به اعتقادت عميق افراد، سازگار کرد؟"

گزارشگران بدون مرز تلاش مي کند برای همه آنها که گقتگو را بر نزاع ترجيح مي دهند، وخوشبختانه اکثريت بزرگي را در جهان تشکيل مي دهند، تسهيل گر اين بحث باشد.

Copyright: gooya.com 2016