سه شنبه 16 اسفند 1384

بيانيه فراکسیون دموکراسی خواه ملی (دفتر تحکیم وحدت) درباره سخنرانی دو عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در کنگره آمریکا

جنبش دانشجویی ایران در حیات طولانی مدت خود،همواره از جریانات اصیل در مبارزه با مناسبات سلطه جویانه و امپریالیستی در دنیا بوده است.این جنبش در طول حیات خود همواره معتقد به تحولات درون زا بوده و هیچ گاه برای ایجاد تحول در کشور چشم امید به بیگانگان نداشته است.در تاریخ هفتاد ساله این جنبش به غیر از شاخه جوانان حزب توده که وابستگی به شوروی داشت هیچ یک از افراد و جریانات موثر این جنبش به دولت های خارجی وابستگی پیدا ننموده و شرافت،میهن پرستی و آزادگی خود را حفظ کرده اند.
متاسفانه در بدعتی خطرناک دو تن از اعضای سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت با پذیرش دعوت دو تن از تندروترین سناتورهای دست راستی آمریکا که در کارنامه آنها طرح تجزیه ایران و ضربه زدن به منافع ملت ایران وجود دارد،در حضور سایر سناتورهای آمریکایی و بر خلاف تمام تعهدات ملی،سخن از لزوم دخالت بیگانگان در تغییر سرنوشت جامعه ایران به میان آورده اند.اقدامی که بسیاری از نیروهای ملی را که بعضا از کوشندگان اپوزیسیون هستند و نقش مهمی در انتقال این افراد به خارج کشور داشته اند را نگران و ناراضی کرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما ضمن حفظ مواضع انتقادی جنبش دانشجویی درباره نارسایی ها و کاستی ها، به عنوان جنبش اصیل دانشجویی از اقدام اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت تبری جسته و با ذکر این نکته که این افراد نمایندگان جنبش دانشجویی ایران نیستند از تمام جریانهای موجود در دفتر تحکیم وحدت،به ویژه طیف موسوم به مدرن که وابستگی عمیق به افراد فوق الذکر داشته و همواره خود را مرید آنان دانسته اند،می خواهیم تا در برابر این اقدام مواضع خود را تبیین نموده تا جلوی انحرافی که برای نخستین بار در حیات پربار جنبش دانشجویی در حال وقوع است گرفته شود و مانع لطمه به حیثیت جنبش دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت گردند.

فراکسیون دموکراسی خواه ملی (دفتر تحکیم وحدت)

Copyright: gooya.com 2016