دوشنبه 1 خرداد 1385

بيانيه جمعي از فعالان دانشجويي پلي تكنيك در اعتراض به تعرض نهادهاي غيردانشگاهي به فضاي دانشگاه و تشكل هاي دانشجويي

چندي است که نهادهاي فراقانوني و شبه نظامي سلطه شوم خود را بر دانشگاه و دانشگاهيان گسترده تر از پيش نموده اند. حرکتي که با حمايت و پشتيباني و گاه هدايت مسئولين امر که بايستي حافظ حقوق دانشجويان باشند، همراه شده است. گروه هاي فشار داخل دانشگاه هر روز بيش از پيش در نقض حقوق بديهي دانشجويان بي پرواتر مي شوند و صد عجب که حرکات فاشيستي شان با آغوش باز از سوي مديريت مورد استقبال قرار مي گيرد. پس از کسب تمامي کرسي هاي قدرت با ابزار زور و زر و تزوير، حال دندان براي از ميان برکندن نهادهاي مدني و تشکل هاي دانشجويي و پيشرو تيز کرده اند. گمان برده اند که اين ملک و ممکلت ميراث جاودانه شان است که هر آن چه مي خواهند مي توانند بر سر آن و بر سر مردمانش بياورند. در پلي تکنيک نيز اندک اندک نقاب تزويرشان بر کنار مي رود. اردوهاي دانشجويي بي هيچ وجه موجهي دچار وقفه و مشکل مي شود، کرور کرور دانشجويان به مسلخ کميته هاي انضباطي و بيدادگاه هاي قوه قضاييه فرستاده مي شوند، با تصميمات ايدئولوژيک نوع پوشش و آرايشي خاص را به دانشجويان تحميل مي کنند، نشريات دانشجويي را توقيف و توبيخ مي کنند و هزاران هزار مورد ديگر از نقض حقوق اساسي فرزندان اين مرز و بوم. ماده استبداد در دماغ ايشان چندان متمکن شده که ديگر باکي از بي اعتنايي به خلق ندارند، باده قدرت به حرمت نمي نوشند و جامه زعامت به قامت نمي برند. کار بدان جا رسيده که بي شرمانه تريبون آزاد دانشجويان زخم خورده از نهادهاي فاشيستي شان را معرض تاخت و تاز و آشوب و بلوا قرار مي دهند.
و اکنون در راستاي اقدامات فوق الذکر به سراغ تنها تشکل دموکراتيک و دانشجويي باقي مانده در دست عموم دانشجويان، انجمن اسلامي، آمده اند. به خيال خامشان اين جا هم انتخابات مجلس و رياست جمهوري است که با تند نشستن، جريده بستن، قلم شکستن و هياهو و خفه کردن صداي مخالفان به سرمنزل مقصود برسند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

امضا کنندگان اين بيانيه موارد زير را در اين خصوص اعلام مي دارند:
1- بسيج و ديگر نهادهاي شبه نظامي داخل دانشگاه هيچ گونه پشتوانه دانشجويي نداشته و حضورشان در سطح دانشگاه غيرقانوني است. نهاد هاي شبه نظامي که جيره و مواجب بگير فرماندهان بيرون دانشگاه هستند، به هيچ وجه در جايگاهي قرار ندارند که بخواهند براي عموم دانشجويان تعيين تکليف نموده و در کار تشکل هاي دانشجويي اخلال ايجاد نمايند. به اين نهادها هشدار مي دهيم در صورت ادامه روند کنوني به رسم هميشگي پلي تکنيک با واکنش شديد دانشجويان مواجه خواهند شد.
2- مديريت دانشگاه بداند اگر چه امروز پشتش از بيرون به دولتي عوام فريب و عوام زده و از درون دانشگاه مشتي پيادگان خوان قدرت گرم است، اما هنوز آن قدر فضاي دانشگاه ها مرده نشده که بخواهد به فراخور ايام به هر جايي تجاوز كند. انجمن اسلامي دانشجويان اعتبار و مشروعيت خود را از مديريت و نهادهاي دولتي نگرفته است که بخواهد با به رسميت شناخته نشدن از سوي اين افراد جلوي فعاليت هايش سدي ايجاد گردد. انجمن پلي تکنيک نهادي دانشجويي است و تمام اعتبار و هويت آن از سوي دانشجويان رقم زده مي شود. به اعتقاد ما مديريت دانشگاه بايستي از سوي دانشجويان و دانشگاهيان مورد تاييد يا رد قرار گيرد و نه بالعکس.

عباس حکيم زاده_ بيژن پوريوسفي_ نصرا... کشاورز_ علي عزيزي_ فرهاد نوري_ ابراهيم رحماني_ فراز ديرمينا_ احسان منصوري _ بهزاد حيدري_ مسعود دهقان_ علي کميجاني

Copyright: gooya.com 2016