چهارشنبه 25 خرداد 1384

نامه سرگشاده جنبش همبستگی با ناصر زرافشان، وکلای بدون مرز، انجمن قلم سوئد

برای آزادی ناصر زرافشان بکوشید!

Thomas Bodström وLeif Pagrotsky ،Laila Freivalds

ناصر زرافشان وکیل قتل های زنجیره ای، نویسنده و عضو افتخاری انجمن قلم سوئد از سه شنبه اعتصاب غذایی را که آنرا "ماراتون مرگ" نامیده است آغاز کرده است. هدف از این اعتصاب غذا آزادی او و دیگر زندانیان سیاسی اعلام شده است. بسیاری از روشنفکران، دانشحویان و دیگر اندیشان در داخل و خارج از کشور و در درون و بیرون از زندان با تجمع، تحصن و اعتصاب غذا و دیگر اشکال اعتراض به حمایت از وی برخواسته اند. حال او به وخامت گراییده است و خطرناک توصیف شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ما ضمن ابراز نگرانی از حال وی خواستار واکنش پر قدرت دولت سو ئد در اعمال فشار به حکومت ایران برای آزادی زرافشان و دیگر زندانیان سیاسی همچون اکبر گنجی، عباس امیر انتظام، سیامک پورزند و فعالین جنبش دانشحویی هستیم.

مهرداد درويش پور از جنبش همبستگی با ناصر زرافشان

کلاس فورسبری از وکلای بدون مرز

ماریا مودیگ از انجمن قلم سوئد

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24544

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه سرگشاده جنبش همبستگی با ناصر زرافشان، وکلای بدون مرز، انجمن قلم سوئد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016