یکشنبه 30 بهمن 1384

وزير كشور: تشكل‌‏هاي زنان را مشروط بر آنكه در چارچوب نگاه انسان‌‏مدار باشند حمايت مي‌‏كنيم، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

وزير كشور بر پيشقدم شدن زنان در حوزه سلامت اجتماعي و تصحيح و تعميق نگاه انسان‌‏مدارانه در خصوص نقش‌‏آفريني زنان در متن جامعه تأكيد كرد.

به گزارش "ايلنا"، مصطفي پورمحمدي ظهر روز شنبه در نشست مشاوران استانداران در امور بانوان، ضمن اشاره به فلسفه پرداختن به موضوع زنان و ايجاد دفتري ذيل همين عنوان در ساختار وزارت كشور، ضرورت پرهيز از هرگونه نگاه تفريطي و افراطي نسبت به فلسفه وجود اين جايگاه در وزارت كشور را يادآور شد و گفت: در اين باره يك نگاه مدعي فروكاست شأن و جايگاه زنان و نگاهي ديگر مدعي بالا رفتن سطح توقعات و برهم خوردن تعادل اجتماعي است كه بايد پاسخ درخوري به هر دو نگاه داشته باشيم.
وي پرداختن مباحث انساني را جزو اولويت‌‏هاي اجتماعي و فرهنگي هر جامعه دانست و با تأكيد بر اهميت جوهره و وجود نفيس انساني، بدون توجه به قالب و شكل جنسيتي انسان، گفت: مباحث انساني به اعتبار آنكه اشرف مخلوقات است، اشرف مباحث است و پرداختن به موضوع زن به عنوان يك شكل يا ظرف خاص از وجود انسان، نه كاستن از جايگاه و نه ترفيع آن بلكه بررسي انسان در ظرف متفاوت آن است كه افراط و تفريط را در پي نخواهد داشت.
پورمحمدي با بيان اينكه غفلت از نگاه انسان‌‏مدارانه و كم‌‏رنگ شدن محور انساني در مباحث، خود منشاء انحراف است، گفت: در اين صورت نگاه‌‏ها كاركردگرايانه و صرفاً رفتاري و تعامل‌‏ها نيز ابزارگونه و پيامدها و تئوري‌‏هاي آن هم متفاوت خواهد بود.
وي افزود: ورورد به نگاه قالبي و شكلي در پرداختن به امور زنان همانند آنچه در فلسفه غرب و نگاه خاص اومانيستي جريان دارد، باعث بروز اختلاف و غلبه قالب‌‏ها خود منشاء تعارض و انحراف در ديد و نظر خواهد شد.
وزير كشور با تأكيد بر محوريت نگاه انسان‌‏مدارانه و جوهره اصيل انساني، خاطر نشان كرد كه البته ملاحظات قالبي هم بايد مدنظر قرار بگيرد و بي‌‏توجهي به اين ملاحظات نيز مشكل‌‏ساز خواهد بود.
پورمحمدي، نگاه به مطالعات زنان از قالب‌‏هاي مردانه را از جمله آسيب‌‏ها در اين زمينه ياد كرد و گفت: در نگاه ديني بسيار عميق و دقيق نسبت به اين مساله توجه شده و در خطاب انسان، مقام خليفه‌‏اللهي اختصاص به مرد يا زن ندارد و كسي نمي‌‏تواند ادعا كند كه اشرف مخلوقات زن است يا مرد، يا وصول به اعلي درجات قرب و مدارج عاليه ايمان و جلوه‌‏هاي فاخر و برجسته كمال انساني به زن اختصاص دارد يا مرد.
وي با اشاره به اينكه استنباط برخي غلبه‌‏هاي قالبي در مفاهيم ديني ممكن است صرفاً غلبه ادبي باشد، افزود: در نگاه ايماني و ديني غلبه‌‏هاي قالبي وجود ندارد و اولويت‌‏ها و برجستگي‌‏ها بر مبناي جوهره انساني است.
پورمحمدي همچنين با اشاره به اينكه تفاوت‌‏ها صرفاً در كاركردها، استعدادها و توانايي‌‏ها است، زندگي و عرصه همزيستي و تعامل به عنوان يك حوزه مشترك، توانايي ذاتي امر تربيت و نيز حوزه مستقل مادري و پرورش فرزند را از جمله نقش‌‏هاي كاركردي متفاوت در وجود زنان مطرح كرد و گفت: عليرغم نگاه جوامع غربي و فرهنگ و فلسفه خاص كه نگاه به زن از منطق سود و لذت تبعيت مي‌‏كند، در فضاي جديد كه با توسعه چشمگير تكنولوژي و ارتباطات همراه شده و غلبه منوط به قدرت تسخير افكار و عواطف انسان‌‏ها است، زنان به دليل ظرفيت‌‏هاي وجودي و ويژگي‌‏هاي قالبي، ظرفيت و توانايي بسيار بالايي در توليد قدرت و ايجادتحولات سياسي اجتماعي دارند و به همين دليل در كانون توجه قرار گرفته و نقش بيشتري ايفا مي‌‏كنند.
وي با نكوهش نقش ابزاري زنان در دست سوداگران اقتصادي غرب، نگاه انقلاب و نظام اسلامي به جايگاه زنان را نگاهي فاخر، متكامل و ممتاز دانست و بر احيا و تقويت اين نگاه تاكيد كرد.
وزير كشور به بيان اينكه درك اين نگاه و فهم جديد و ترجمه محيطي مناسب از آن، فضا را براي استفاده از توان و ظرفيت بسيار بالاي زنان فراهم مي‌‏كند، گفت: ما به فعال شدن حوزه زنان اعتقاد داريم و مجموعه‌‏هاي فرهنگي- اجتماعي زنان را مشروط بر آنكه در چارچوب نگاه مشخص و تعريف شده انسان‌‏مدار قرار بگيرند، مورد حمايت قرار مي‌‏دهيم.
وي در همين راستا بر بازنگري، اصلاح و حمايت از تشكل‌‏هاي غيردولتي زنان تاكيد كرد و افزود: نقش‌‏آفريني زنان بايد در متن جامعه وجود داشته باشد و وزارت كشور نقش پشتيباني و حمايت از آن را برعهده بگيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي با نفي هرگونه نگاه انفعالي نسبت به مسأله اشتغال زنان، برخورداري از نگاه سازنده و فعال و مبتني بر نگاه معرفتي انسان‌‏مدار در اين باره را با اهميت برشمرد و ضرورت تعريف الگوهاي قابل تبعيت از شخصيت و وجود زن را بسيار جدي خواند و گفت: فرهنگ و سلامت اجتماعي مهد رشد و تحول جامعه در هر دو بعد مادي و معنوي است و زنان براي ايجاد سلامت اجتماعي تأثيرگذارتر هستند.
وزير كشور در پايان سلامت اجتماعي را محوري‌‏ترين زمينه و بستر رشد در جامعه ياد كرد و افزود: اگر دنبال تحول در اين بخش هستيم، زنان بايد در اين موضوع پيش‌‏قدم شوند.

Copyright: gooya.com 2016