چهارشنبه 3 خرداد 1385

سوم خرداد سالروز حماسه آفرینی فرزندان میهن، حزب ملت ايران

پاينده ايران
ای آفریدگار پاک

ترا می پرستم واز تو یاری می جویم
ملت ایران در پاسداری از میهن خود بیدار است وعلی رغم تمام نابسامانی ها
و ناستودگی ها وعلی رغم مقاومت در برابر یکه تازی انحصارگران حاکم نه آن
یک بار، همه گاه آماده دفاع ازخاک وخون واستقلال خود بر پایه آرمانهای ملت
گرایانه ایرانی است. (خسرو سیف)

تاریخ به ما می آموزد که راز ماندگاری یک ملت در نگهداری پیوند هایی است که در جریان زمان وزندگی دراز مدت آن پدید آمده است ؛پیوندهایی که حیات بالنده ملت را پاسداری می کند وخود نیز به گونه ای متقابل از حرکت زندگی بخش ملت ،توانایی وقدرت روز افزون می یابد . این پیوندها با همدلی ، دوستی وعشق مردم به یکدیگر پالایش می یابد ودر هنگامه های بودن یا نبودن ،شادی یا غم وهستی یا نیستی موجب آفرینش صحنه هایی خواهد شد که متفاوت از دیگر صحنه های زندگی روزمره وعادی یک ملت است و آنگاه که به اوج می رسد معنای فداکاری واز خود گذشتگی می گیرد.ازخود گذشتن وحتی از جان خود گذشتن،تا دیگران ونسل های آینده در شرایطی بهتر زندگی کنند وبه دور از تحمل درد ورنج و ظلم که خود زائیده استبداد واستعمار است آینده خود را بسازند . آن که خود را به دور از هرگونه چشم داشت وگمنام در این مسیر قرار می دهد انگیزه ای فراتر از دیگران دارد ؛ او به مرحله ای از عشق رسیده است که هرگونه نیاز را فراموش کرده است .
از آن گروه ملت هایی که دارای پیشینه بیشتری هستند ،ایران وضعیتی ویژه یافته است واین امر با مطالعه در تاریخ پر هنگامه وپرفراز ونشیب ایران آشکارتر می شود.
راز ماندگاری ایران ، در پیوند ملت با میهن نهفته است ؛ ملت ایران به میهن خود عشق می ورزد ودر این راه هر مانعی را از پیش پای خود برداشته وبا تمام نیرو در برابر هر بیگانه ی متجاوزایستاده ویکپارچگی ملی وسرزمینی خود را حفظ کرده است و آنگاه که به سبب ادامه زورگویی بیگانه این یکپارچگی آسیب دیده است،با حفظ پیوندهای فرهنگی در گستره ایران فرهنگی ،به امید دست یابی به روزگاری که در آن آثاری از پراکندگی وجدایی نباشد ،تلاش کرده است وخواهد کرد تا یکپارچگی خود را بازیابد.
یورش بیگانگان به این سرزمین ، در گذر زمان هیچگاه بی پاسخ نمانده است ؛ آنگاه که میهن ما از هر طرف مورد هجوم واقع می شد واستقلال وشرف وحیثیت ما در خطر قرار می گرفت، همه اقوام باشنده در سراسر ایران دست در دست یکدیگر و به دور از هرگونه اختلاف به دفاع بر می خاستند و دشمنان را ناکام می گذاشتند تا حیات ملی آسیب نبیند وسامان یکپارچگی از هم نگسلد.
در دوران استعمار وبه ویژه در دو قرن اخیر ، ملت ایران مواجه با شیوه های جدید بیگانگان برای دست اندازی به سرزمین ایران ومنافع ومصالح ملی ایرانیان گردید که بی لیاقتی حاکمان وسر سپردگی آنان به بیگانه موجب تسهیل این روند می شد. واکنش ملت در برابر این جریان جدید نخست همراه با بهت وحیرت و آنگاه با عزم راسخ برای پاسخ دندان شکن به این حمله ها بود . انقلاب مشروطه که برخاسته از نهضت استقلال طلبی و آزادیخواهی بود.ونهضت ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق که کامل کننده آن انقلاب به شمار می رود.وانقلاب 22 بهمن همه در جهت دستیابی به آزادی وطرد ونفی هرگونه دست اندازی بیگانگان به این میهن مقدس می باشد که نشان می دهد ملت ایران ملتی است زنده که از حیات خود به دفاع بر می خیزد .
تحریک رژیم بیگانه ساخته ی بعثی ومسلح کردن آن برای حمله به ایران را باید ادامه روند پیشین دشمنان ملت ایران به حساب آورد که هنوز هم در پی آسیب رساندن به میهن وملت ما واجرای نقشه های شوم خود هستند . تخریب شهرها وروستاها وشهید ومجروح و آواره کردن میلیون ها تن از مردم کشور ما از پی آمدهای این یورش ناجوانمردانه است که که امپریالیسم توسط دست نشاندگان خود در منطقه انجام داد . علی رغم تمام ندانم کاریهای اداره کنندگان جنگ دفاع همه جانبه ملت ایران از پیر وجوان ، زن ومرد ، از هر بخش از این سرزمین مقدس ، چنان کوبنده وپر خروش بود که در تاریخ ایران وجهان ،کم سابقه به شمار می آید . یورشگران در این خیال بودند که در اندک زمانی خواهند توانست ایران را تجزیه کنند ود پی آن بی هیچ گونه مزاحمتی وبرای همیشه به غارت منابع میهن ما مشغول شوند. آنان که یکبار در جریان نهضت ملی ایران که منجر به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور شده بود ، تحقیر شده بودند ،می خواستند با شعله ور ساختن آتش جنگ وانهدام استقلال ایران ، برای همیشه بساط امپریالیستی خود را در این سرزمین بگسترانند . اما موتور جنگی امپریالیستی و خواست های حقیر دست نشاندگان قدرت های سلطه گر در منطقه با دست از جان شستن میلیون ها ایرانی دوشادوش نیروهای مسلح ودیگر نیروهای مردمی ،متلاشی شد و نوکر نشان دار آنان در مغاک دیگر خلیفگان تازی بغداد خزید و آنگاه که بی مصرف شد سرنوشتی چونان دیگر دست نشاندگان یافت .
حماسه هایی که سلاحداران ایران ، در جریان جنگ سر نوشت ساز پدید آوردند بدون شک در تاریخ جنگ های جهان بی مانند است و پرچم هایی که بر مزار شهیدان کشور ما بر افراشته است بیان کننده ی این واقعیت است. اگر چه آثار جنگ خانمانسوز ،سالها بر پیکر ملت ومیهن ما خواهد ماند اما دفاع همه جانبه ی ملت ،یک بار دیگر ثابت کرد ایرانیان در هر شرایطی از استقلال ایران وحفظ تمامیت ارضی میهن دفاع خواهند نمود .
راندن نوکران بیگانه از خرمشهر وباز پس گیری آن ، از حماسه هایی است که فرزندان رشید ،آگاه و از جان گذشته ایران آفریدند تا ایران زنده بماند وچه باک که در این راه جان شیرین خود را فدای ابدیت ایران کنند . درود بر همه شهیدان راه سرافرازی ایران . درود بر حماسه ی خرمشهر.
سوم خردادماه61 از روزهای سرنوشت سازی است که پهلوانان میهن ، این هم تباران آرش کمانگیر ، در تاریخ ایران به ثبت رساندند که تا دنیا بر جاست ، نشانه ی عشق به میهن ، در خرمشهر وجای جای ایران چونان خورشیدی فرا راه کوشندگان استقلال و آزادی ایران وهمه ملت های آزادیخواه واستقلال طلب جهان خواهد درخشید.
ملت ما درجریان دفاع از میهن آموخت که باید همه گاه هشیار باشد وباتکیه بر آگاهی وتوان بی انتهای خود هر ترفنند ضد ایرانی را خنثی کند ووحدت ملی را پاس دارد وبا اندوختن دانش وبکار گرفتن آن در جهت پیشرفت وتوسعه ی ملی ، زندگی سرافراز را برای مردم این مرز وبوم فراهم سازد ؛ اگر چه در این راه موانع بسیار باشد.
بدون شک هرگونه یورش به هر بخش از ایران به هر دلیل واز سوی هر قدرتی با پاسخ توفنده ویکپارچه ملت ایران روبه رو خواهد گردید وایرانیان در دفاع از میهن خود از هیچ ستیزه گری نخواهند هراسید.
حزب ملت ایران ، سنگر میهن پرستان ، سوم خرداد سالروز حماسه آفرینی فرزندان دلیر مان در دفاع از میهن ودر رویارویی با بعثیون جنایت پیشه ی عراق را گرامی می دارد وبر تمامی آن حماسه آفرینان از صمیم قلب شادباش می گوید وبر روان تابناک تمامی شهیدان میهن درود می فرستد و از دست اندرکاران حکومت می خواهد از دیپلماسی واکنشی وترس خورده که بوی حاتم بخشی از آن به مشام می رسد دست بر دارد . وعملکرد خود را به صورت شفاف گزارش نماید .

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

حزب ملت ایران یک بار دیگر اعلام می دارد راه برون رفت کشور از بن بست های پیش رو پایان بخشیدن به شیوه های ضد مردمی تمامیت خواهان وباز پس دادن تمام حقوق ملت به ملت است.


درود بر شهیدان وجانبازان دفاع بزرگ میهنی
پرتوان باد بازوان نگهبانان راستین مرزهای ایران
برقرار باد سامان مردم سالاری ، خواست ملی ایرانیان
رهایی زندانیان سیاسی یک خواست همگانی است.
پیروز باد ملت

دبیر خانه حزب ملت ایران
تهران – سوم خرداد ماه سال 1385خورشیدی

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سوم خرداد سالروز حماسه آفرینی فرزندان میهن، حزب ملت ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016